MUDr. Samer Dib

Všebecné obchodní podmínky

Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu uvedenými dodacími a platebními podmínkami. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím je však možné sjednat jiný způsob dodání i platby.

Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shop.dib-dental.cz, zaslané na e–mailovou adresu, případně objednávky učiněné tefonicky, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Doručením objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v objednávce.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy podle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem a je zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonická objednávka a objednávka zaslaná e–mailem musí obsahovat: příjmení, jméno kupujícího, názvy, kódy a množství požadovaného zboží, přesnou adresu dodávky zboží, datum objednávky, telefonické a e–mailové spojení kupujícího. Bez uvedeného telefonického spojení nebude objednávka akceptována.

Prodávající neručí za chyby v objednávce, která byla učiněna telefonicky, či e–mailem. Změny v dodávce oproti závazné objednávce jsou možné pouze na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři, sdělená telefonicky nebo zaslaná e-mailem.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky nebo písemně. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Ceny

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cenou se rozumí cena uváděná prodávajícím na shop.dib-dental.cz. V ceně zboží není započítáno poštovné. Cena poštovného a balného je 100 Kč. Poplatek se vztahuje na zasílání zboží po České republice. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

Platba a dodací podmínky

Platba za zboží je dobírkou při předání zboží přepravcem - tj. Českou poštou. Pokud nebudete zastiženi doma, bude zásilka uložena na příslušné poště. Standardní termín doručení objednaného zboží je do 5 pracovních dnů.

Záruka a reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě poškození zásilky přepravní službou, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat s touto službou reklamační zápis. V zápisu bude uveden přesný popis a rozsah konkrétního poškození a kupující následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Prodávající na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží nebo v důsledku nesepsání záznamu o poškození dopravní službou nese v plném rozsahu kupující.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně s udáním konkrétních důvodů reklamace.

Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu, kompletní, nepoužité a nepoškozené zároveň s fakturou nebo dodacím listem či paragonem k dodanému zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného a neodborného používání, nesprávného skladování produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců nebo datum expirace vyznačený na obalu jednotlivých přípravků.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V souladu se zákonem č. 367/2000Sb. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním celistvém obalu i s doklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě jakéhokoliv poškození či zjevných známek používání nebude toto zboží přijato. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, protože prodávající nemá možnost takto zkontrolovat, zda je zboží neporušené. Při zaslání zboží na dobírku bude zboží vráceno zpět kupujícímu, přičemž se doba dopravy započítává do 14 denní lhůty na vrácení.

V příloze musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, účet, případně adresa, kam má být vrácena kupní cena, vlastnoruční podpis kupujícího. Peníze za zboží budou navráceny po dohodě s kupujícím bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou odečte prodávající poplatek České pošty za tuto službu.

Ochrana osobních dat

Dib-dental je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány ani pronajímány jiným subjektům.

Údaje poskytnuté zákazníkem při registraci (především jméno, telefon a e-mail) slouží výlučně ke kontaktování zákazníka a k jeho informování o požadovaných službách. Volitelně může zákazník poskytnout i další informace o své osobě, které jsou využity ke zlepšení služeb serveru. Také na objednávkovém formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží, služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou tyto informace také umožní kontaktovat zákazníka.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.9.2008. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.